Skúšobná prevádzka
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
b >
Skratka Latinský názov Preklad
aa (p. aeq.) ana (partes aequales) v rovnakých častiach, z každého rovnakým dielom
aa ad ana ad v rovnakých častiach do
abs. absolutus absolútný
a. c. ante cibum pred jedlom
Ac., acid. Acidum, acidus kyselina, kyslý
Acet. Acetum ocot
ad baln. ad balneum na kúpeľ
ad caps. amyl. ad capsulas amylaceas do oplátok
ad caps. gelat ad capsulas gelatinosas do želatínových toboliek
ad chart. ad chartam, ad chartas do váčkov
ad chart. cerat. ad chartam ceratam, adchartas cerata do voskového váčku, do voskových váčkov
ad diagn. ad diagnosim na diagnostické účely
ad fict. ad fictile do kelímku
ad inf. med. ad informationem medici pre informáciu lekára
ad l., ad lib. ad libitum ľubovoľne
ad man. med. ad manus medici do rúk lekára
ad oll. ad ollam do kelímku
ad oll. porcel. ad ollam porcellaneam do porcelánového kelímku
ad rat. ad rationem na účet
ad sac. pap. ad sacculum papyraceum do papierového vrecka
ad scat. ad scatulam do krabičky
ad scat. ord. ad scatulam ordinariam do jednoduchej krabičky
ad us. ext. ad usum externum na vonkajšie použitie
ad us. int. ad usum internum na vnútorné použitie
ad us. propr. ad usum proprium pre vlastnú potrebu
ad us. techn. ad usum technicum na technické použitie
ad us. ther(ap). ad usum therapeuticum na liečebné použitie, na liečbu
ad us. vet. ad usum veterinarium na veterinárne použitie
ad vitr. ad vitrum do fľaše
ad vitr. adl., all. ad vitrum adlatum, allatum do prinesenej fľaše
ad vitr. alb. ad vitrum album do bielej fľaše
ad vitr. ampl. ad vitrum amplum do fľaše so širokým hrdlom
ad vitr. caerul. ad vitrum caeruleum do fľaše z modrého skla
ad vitr. c. epist. v. cl. ad vitrum cum epistomato vitreo usum do fľaše uzavretej zátkou
ad vitr. fusc. ad vitrum fuscum do fľaše z hnedého skla
ad vitr. gutt. ad vitrum guttatum do fľaše s kvapacím uzáverom
ad vitr. op(erc). ad vitrum operculatum do fľaše so širokým hrdlom
add. adde pridaj
adhaesiv. adhaesivus lepivý
adl(at)., allat. adlatus, allatus prinesený
adm. admisce primiešaj
adsp. adspersorius zasýpací
aeq. aequalis rovnaký, rovný
aeth. aethereus éterový
albumin. albuminatus bielkový, s bielkom; albuminát
alcoh., alcohol. alcohol, alcoholatus alkohol, alkoholový, liehový
alcoh. dep. alcohole depuratus čistený liehom
aliq. aliquot niekoľko, trochu
alk. alkalinus alkalický
alt. alternus každý druhý
amar. amarus horký
amp. ampulla ampulka
anhydr. anhydricus bezvodý
aq. aqua voda
aq. bull. aqua bulliens vriaca voda
aq. dest. aqua destillata destilovaná voda
aq. ferv aqua fervida horúca voda
aq. frig(id). aqua frigida studená voda
aquos. aquosus vodný
aq. ophth(alm). aqua ophthalmica očná voda
aq. steril aqua sterilisata sterilizovaná voda
arom. aromaticus aromatický,vonný
aut simil. aut similia alebo podobné
ax(ung). axungia sadlo
b >