Skúšobná prevádzka
Základné rímske číslice
IVXLCDM
1510501005001000
Ak stojí jedna z číslic I, X, C pred nominálne väčšou rímskou číslicou, jej hodnota sa odčíta od hodnoty väčšej rímskej číslice. Príklad: IV = 5−1 = 4
V opačnom prípade sa hodnoty rímských číslic sčítajú. Príklad: XXXVI = 10+10+10+5+1 = 36 Kombinovaný príklad: MXC = 1000+100−10 = 1090 Číslice V, L, D sa neopakujú. Žiadna z nich nesmie byť v čísle použitá viac ako jeden krát. Ostatné rímske číslice sa môžu v rade za sebou opakovať maximálne tri krát. Ak sa skladá číslo z tisícok a stoviek, v slovnom vyjadrení sú tieto časti spojené spojkou et, napr. mīlle et nōngentī.
HodnotaRímske čísliceSlovom
1Iunus, una, unum
2IIduo, duae, duo
3IIItres, tria
4IVquattuor
5Vquinque
6VIsex
7VIIseptem
8VIIIocto
9IXnovem
10Xdecem
11XIundecim
12XIIduodecim
13XIIItredecim
14XIVquattuordecim
15XVquindecim
16XVIsedecim
17XVIIseptendecim
18XVIIIduodeviginti
19XIXundeviginti
20XXviginti
21XXIvigintiunus
22XXIIvigintiduo
23XXIIvigintitres
24XXIVvigintiquattour
25XXVvigintiquinque
26XXVIvigintisex
27XXVIIvigintiseptem
28XXVIIIduodetriginta
29XXIXundetriginta
30XXXtriginta
40XLquadraginta
50Lquinquaginta
60LXsexaginta
70LXXseptuaginta
80LXXXoctoginta
90XCnonaginta
98XCVIIInonaginta octo
99XCIXnonaginta novem
100Ccentum
101CIcentum unus
102CIIcentum duo
200CCducenti
300CCCtrecenti
400CDquadringenti
500Dquingenti
600DCsescenti
700DCCseptigenti
800DCCCoctigenti
900CMnongenti
1000Mmille
2000MMduo milia
3000MMMtria milia